โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
SAR โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนปี2563
การเผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563