โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
ภาพกิจกรรม
ประกาศโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ปีการศึกษา 2563


ประกาศโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19
ปีการศึกษา 2563
………………………………………………………………….
          เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน รวมทั้งเพื่อเป็นการ
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนขอประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้

1.ด้านโรงเรียน
1.1 การจัดเตรียมอุปกรณ์
          1) มีคำนวณพื้นที่ของโรงเรียน ต่อจำนวนบุคลากรและนักเรียน อัตราส่วน 10 ตารางเมตรต่อ 1 คน และ พื้นที่ห้องเรียนหรือห้องพักครู 5 ตารางเมตรต่อ 1 คนโดยคำนวณพื้นที่ว่างไม่รวมสิ่งก่อสร้าง/พื้นที่จอดรถ
          2) มีการจัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก
          3) กำหนดจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่บุคลากร นักเรียน และผู้มาติดต่อ จำนวน 2 จุดคือ หน้าอาคารเรียน และด้านข้างห้องธุรการ และมีสติ๊กเกอร์สีตามวันจันทร์-ศุกร์เป็นสัญลักษณ์แสดงการผ่านคัดกรองผ่าน
          4) มีเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ อย่างเพียงพอ
          5) มีอ่างล้างมือและสบู่ อยู่สภาพดีพร้อมใช้งาน บริเวณทางเข้า-ออก โรงเรียน บริเวณโรงอาหาร และบริเวณหน้าห้องน้ำ จำนวน 7 จุด
          6) จัดระบบapp ไทยชนะ และเอกสารเพื่อลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ ส่วนนักเรียนจะลงชื่อตามบัญชีเรียกชื่อ ครูและบุคลากรอื่น ให้ลงชื่อปฏิบัติงานตามแบบของโรงเรียน
          7)  จัดจุดไว้บริเวณสนามบาสเกตบอล เพื่อให้ผู้ปกครองมารับ ส่งนักเรียน โดยมีระยะห่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
          8) จัดห้องเรียนให้มีประตูหน้าต่างระบบระบายอากาศที่เหมาะสม
          9) จัดห้องเรียนและห้องพักครูมีระยะห่างระหว่างโต๊ะ 1 เมตร
          10) ได้จัดทำป้ายสติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1 เมตร เช่นจุดตรวจวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน เข้าแถวรับอาหารกลางวัน จุดล้างมือ ม้าหินอ่อน เป็นต้น
          11) จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดในพื้นที่ส่วนรวม พื้นที่โดยรอบ เช่นสนามเด็กเล่น ห้องคอมพิวเตอร์ โดยใช้น้ำยาทำความสะอาด
          12) จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดในพื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์และเครื่องใช้เน้นจุดสัมผัส อุปกรณ์และเครื่องใช้เน้นจุดสัมผัสร่วมกัน  ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ เช่น ราวบันได ที่จับประตู โต๊ะที่นั่งฯลฯ
          13) จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องสุขา เน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่กลอนประตู ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม โถปัสสาวะ สายฉีดชำระ และพื้นห้องส้วม ให้สะอาดทุก 2 ชั่วโมง
          14) จัดถังขยะที่มีฝาปิดไว้หน้าห้องเรียนและบริเวณทางขึ้นอาคารเรียน
          15) จัดห้องแยกส่วนสำหรับครู บุคลากรหรือนักเรียนที่มีอาการป่วยหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID -19
          16) จัดแกนนำนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษาทำความสะอาดห้องเรียน เน้นจุดสัมผัสร่วม เช่นโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียน ของเล่น ลูกปิดและกลอนประตู หน้าต่างทุก 1 ชั่วโมง
          17) จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ และเปลี่ยนไส้กรองตามที่ผลิตภัณฑ์กำหนด
1.2 ด้านการบริหารจัดการ
          1) กำหนดให้ครู บุคลากร นักเรียนและผู้มาติดต่อสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียน
          2) งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก เช่น กีฬาสี เข้าค่าย การเรียนวิชาลูกเสือ วิชาจริยธรรม และทัศนศึกษา
          3) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19
          4) ประสานงานกับรถรับ-ส่งนักเรียนให้มีมาตรการระยะห่าง เด็ก 1 คนต่อ 1 ที่นั่ง ระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร มีการระบายอากาศและทำความสะอาดก่อน-หลังรับส่งนักเรียน
          5) จัดแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนทุกคนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 (ตามแบบฟอร์มของกรมอนามัย)
1.3 การจัดเตรียมบุคลากร
          1) จัดประชุม ให้ความรู้ คำแนะนำ และเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนในโรงเรียนให้สามารถป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID -19
          2) เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนในโรงเรียนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่างกัน 1 เมตร
2 ด้านครู
          2.1 ให้ครูทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะสอน ได้แก่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และกระจังหน้า (Face shield)
          2.2 สอบถามและบันทึกข้อมูลสุขภาพพื้นฐานและคัดกรองนักเรียนทุกคนตามแบบฟอร์มแนวทางกรมอนามัย
          2.3 ขณะทำการสอน เว้นระยะห่างระหว่างครูและนักเรียน อย่างน้อย 1 เมตร
3. แม่ครัวหรือผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน
          3.1 ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID -19 เช่นหากมีอาการป่วย ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงานและให้ไปพบแพทย์ทันที หรือการให้เว้นระยะห่างทางสังคม 1 เมตร ระหว่างปฏิบัติงาน เป็นต้น
          3.2 ล้างมือบ่อย ๆ อย่างถูกวิธี ด้วยน้ำสบู่ ก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง ระหว่างจำหน่ายอาหาร หลังออกจากห้องส้วม หลังหยิบจับเหรียญหรือธนบัตรหรือหลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
          3.3 แต่งกายสะอาด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ผ้ากันเปื้อน และหมวกคลุมผมทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน
          3.4 ขณะปฏิบัติงานป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค โดยใช้อุปกรณ์ในการปรุงประกอบอาหาร เช่นเขียง มีด แยกระหว่างอาหารสุก อาหารประเภทเนื้อสัตว์สด ผัก และผลไม้ และไม่เตรียม ปรุงประกอบอาหารบนพื้นโดยตรง ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหาร เช่นที่คีบ ไม่ใช้มือหยิบอาหารโดยตรง
          3.5 จัดเตรียมอาหารสุกใหม่ จัดให้รับประทานภายใน 2 ชั่วโมง หากเกินให้นำมาอุ่นจนเดือดอีกครั้งก่อนรับประทาน
          3.6 กำหนดให้ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและกำจัดขยะเป็นประจำทุกวันหลังปิดครัว
          3.7 จัดอุปกรณ์รับประทานอาหารที่สะอาดและเพียงพอกับนักเรียนทุกคน โดยให้นักเรียนมี ภาชนะใส่อาหาร ช้อน ส้อม แก้วน้ำ เป็นของตนเอง และเก็บไว้ในที่สะอาด
          3.8 จัดเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหาร 1 เมตร

 
ขอให้ ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน ถือปฏิบัติตามความในประกาศนี้
 
ประกาศ ณ วันที่  1 มิถุนายน 2563 
                                                                  
 
                                               (นางเปี่ยมพร สุทินฤกษ์)
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน

 


จัดห้องเรียนมีระยะห่างระหว่างโต๊ะ 1 เมตร
จัดห้องเรียนมีระยะห่างระหว่างโต๊ะ 1 เมตร
ระบบapp ไทยชนะ
มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สำรองไว้ให้กับนักเรียน
มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง
กำหนดจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่บุคลากร นักเรียน และผู้มาติดต่อ จำนวน 2 จุดคือ หน้าอาคารเรียนด้านข้างห้องธุรการ และมีสติ๊กเกอร์สีตามวันจันทร์-ศุกร์เป็นสัญลักษณ์แสดงการผ่านคัดกรองผ่าน
กำหนดให้ครู บุคลากร นักเรียนและผู้มาติดต่อสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียน
จัดประชุม ให้ความรู้ คำแนะนำ และเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนในโรงเรียนให้สามารถป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID -19
จัดประชุม ให้ความรู้ คำแนะนำ และเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนในโรงเรียนให้สามารถป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID -19
จัดประชุม ให้ความรู้ คำแนะนำ และเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนในโรงเรียนให้สามารถป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID -19
จัดทำป้ายสติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1 เมตร
จัดทำป้ายสติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1 เมตร
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,09:04   อ่าน 5651 ครั้ง